Állam - Válság - Pénzügyek 3. konferenciakötet

Megjelent az Állam - Válság - Pénzügyek konferenciasorozat 3. kötete! A képre kattintva letölthető!

I. Az Állam – Válság – Pénzügyek c. konferencia

2015. február 27-én indult útjára a Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány három alkalmas, „Állam – Válság – Pénzügyek” címre elkeresztelt konferenciasorozata. A konferenciasorozat azzal a céllal indult, hogy áttekintse a gazdasági válság hatásait – a jogtudomány és a közgazdaságtan szempontjából – az állam és a gazdaság viszonyában. A gazdasági válság ugyanis megmutatta, hogy újra kell gondolni az állam és a gazdaság viszonyát, a régi, bevett megoldások nehezen tarthatóak fenn, új – társadalmi, gazdasági – konszenzusra van szükség. Mivel a neoliberális gazdaságpolitika adta megoldások nem oldják fel a gazdasági visszaesés negatív hatásait (államadósság, munkanélküliség stb.), a nem konvencionális megoldások felé (is) kell fordulni.

A fenti célkitűzésekre figyelemmel konferenciasorozat első állomása – 2015. február 27. – az állampénzügyek új megközelítésű rendszerelméletével és a pénzügyi piacok szabályozásának és felügyeletének változásaival, a második állomása – 2015. szeptember 25. – a fiskális politikában bekövetkező változásokkal, míg a harmadik és egyben záró alkalma – 2016. február 26. – a monetáris politika XXI. században betöltött szerepével és újraértelmezésével foglalkozott.

A konferenciasorozat záró konferenciája a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával valósult meg és széles körben mozgatta meg a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának, valamint Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának hallgatóit. A konferencián közel 100 hallgató vett részt.

 

A konferenciát dr. Kálmán János a Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitott meg, köszöntötte a résztvevőket. A konferencia moderátori feladatait pedig Dr. habil. Tatay Tibor PhD, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense látta el.

 

A konferencia első előadását Meizer Gábor, a Magyar Nemzeti Bank közgazdásza tartotta. Előadásában kitért arra, hogy a 2008/2009-ben kezdődött világgazdasági válság nemcsak a közgazdasági gondolkodásban eredményezett paradigmaváltást, hanem a monetáris politika vitelének széles spektrumán is. A tárgyalt krízis menedzselése mellett mandátumaik teljesítése céljából mind a fejlett, mind a feltörekvő országok jegybankjainál szükségessé vált a monetáris politikai eszköztár újraértelmezése. Rámutatott arra, hogy az elmúlt években az Európai Központi Bank is számos nemkonvencionálisnak tekinthető programot vezetett be az inflációs cél elérésére érdekében, melyek keretében hangsúlyos aspektust kap a monetáris transzmisszió javítása. Az előadásban az EKB-eszköztár elmúlt évekbeli átalakulásának elemző értékelésére törekedett, kiemelt figyelemmel az egyes programok hatásmechanizmusára. Kitárt arra is, hogy az empirikus kutatások is bizonyítják, hogy a nemkonvencionális eszközök célzott, körültekintő használata érdemben támogathatja a jegybanki mandátumok elérését, így indokoltnak tekinthető, hogy integráns részévé váltak napjaink monetáris politikájának.

A konferencia második előadója Prof. Dr. Várnay Ernő CSc, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára Meizer Gábor gondolatmenetéhez csatlakozva, annak jogi, európai jogi vonatkozásait világította meg. Kitért arra, hogy a 2008-ban kitört pénzügyi-gazdasági válság több euró-övezeti államban a bankrendszer és az államadósság szolgálata az euró-övezet létét fenyegető helyzetbe került. Az EKB ezekre a kihívásokra a végső hitelezői feladat ellátásával, a bankfelügyeleti hatáskör vállalásával, a gazdaságpolitikai programok bevezetése-kikényszerítése terén nyomásgyakorlással válaszolt. A 2012. szeptember 6-án meghirdetett OMT program szolgálta az euró-övezet felbomlásával szembeni hatékony fellépést és az EKB monetáris politikai transzmissziós mechanizmusa kiigazítását. Az előadásban részletesen vizsgálta a német alkotmánybíróság fennállása első előzetes döntéshozatalt kezdeményező végzését, amely az OMT-t gazdaságpolitikai intézkedésnek – ergo az EKB ultra vires aktusának – tekintette, ami pedig megsérti a monetáris finanszírozás tilalmát. Ezzel szemben, ahogy az előadás is felhívta rá a figyelmet, az Európai Bíróság az EKB álláspontját elfogadva egyértelműen a monetáris politikai jelleg mellett, a monetáris finanszírozás vádját elutasítva foglalt állást.

Végül pedig a konferencia harmadik előadója Dr. Kolozsi Péter Pál PhD, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense előadásában a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai eszközvárának változásait mutatta be. Rövid nemzetközi kitekintést követően vázolta a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának változását a 2008-as globális pénzügyi válságra adott jegybanki válaszoktól a napjainkig alkalmazott nemkonvencionális eszközökig. Rögzítette, hogy a Magyar Nemzeti Bank a világ vezető jegybankjaihoz hasonlóan aktívan élt a nem hagyományos jegybanki eszközökkel mind a válságkezelés, mind pedig a hitelösztönzés terén. A 2014 tavaszán meghirdetett önfinanszírozási koncepció keretében bevezetett új eszközei, valamint hagyományos eszköztárának átalakítása révén pedig nagyban hozzájárult a magyar gazdaság külső sérülékenységének csökkenéséhez és általában a makrogazdasági stabilitás erősödéséhez.

A konferenciát állófogadás zárta, ahol a hallgatóság kötetlenül is feltehette kérdéseit az előadóknak.

II. A monetáris politika a XXI. században c. kötet

A konferenciával párhuzamosan, a minél szélesebb nyilvánosság biztosítása érdekében az előadások szerkesztett változatát kötetbe rendezve is megjelentettük, nyomtatott (200 példány) és elektronikus formában. A kötetből a konferencia résztvevői számára biztosítottunk tiszteletpéldányt, valamint számos – a terület iránt érdeklődő – szakember számára postai úton is juttattunk el példányokat. (Pontos bibliográfiai adatok: Kálmán János (szerk.): A monetáris politika a XXI. században, 2016, Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány, Győr, 163 p. ISBN 978-963-12-5256-9)


Győr, 2016. április 13.


 dr. Kálmán János sk.

kuratóriumi elnök
Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány