A Batthyány Lajos Szakkollégiumról

A Batthyány Lajos Szakkollégiumról

 

A szakkollégium Győrött az 1998-tól hallgatói kezdeményezésként működő Bibó István Egyetemi Klub alapjain jött létre, az ELTE jogi kara kihelyezett tagozatának hallgatóiból. A Batthyány Lajos Szakkollégium hivatalosan 2001-ben alapult meg, amely évben egyrészt az infrastruktúrát biztosító főiskola egyetemi rangot kapott, másrészt az Oktatási Minisztérium támogatásából külön épületet tudott biztosítani (a jogász és a közgazdász) szakkollégiumai számára. Az épület eladását követően a szakkollégium 2016 júliusában átköltözött az egyetem Mészáros Lőrinc úti kollégiumába, jelenleg pedig az egyetem Multifunkcionális Kollégiumában helyezkedik el.

A szakkollégium sokáig egy joghallgatók által, és joghallgatók számára szervezett közösség volt, azonban 2009-től a nemzetközi igazgatás BA és az európai és nemzetközi igazgatás MA szakos hallgatók előtt is nyitva álltak kapui. E szakok megszűnésével a közösség jelenleg az alábbi szakok hallgatói számára áll nyitva: jogász szak, igazságügyi igazgatási szak, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak.

A szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos örökségét szem előtt tartva elsődleges feladatául a tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a minél magasabb színvonalú, értelmiségi tehetséggondozást tűzte ki maga elé. A szakkollégium tanulmányi programja értelmében a szakkollégistáknak részt kell venniük félévente egy szabadon választott szakkurzuson. A tagok minden félévben többnyire kétféle kurzus közül választhatnak, a kurzuskínálat összeállítását a gyakorlati illetve az elméleti-interdiszciplináris irányvonal egyaránt meghatározza. A kurzusokat rendszerint a Szakkollégiumban, illetve a Kar épületében valamely felkért szakember, vagy oktató határozza meg.

A Szakkollégium kettős célt tűzött ki maga elé. Egyrészt aktív közösségi polgárrá, értelmiségivé kívánja nevelni tagjait a sokszínű programok szervezésével, a szakkollégiumi közélet fórumainak működtetésével. Másrészt szakkollégistáitól magas szintű szakmai teljesítményt vár el. Szervezetünk részese a győri jogászképzésnek, az egyetemi tanrendet kiegészítő szakmai munkájával, valamint közösségi-nevelési tevékenységével a hallgatók tanulmányi előmenetelét és karrierépítését egyaránt elősegíti. Tapasztalataink szerint szakkollégista hallgatóink tudományos versenyeken, pályázatokon sikerrel szerepelnek, valamint szakmai-tudományos ön- és csoportos tevékenységek terén is komoly eredményeket tudhatnak magukénak. Ezen felül tagjaink a Szakkollégium által kiadott évkönyvekben, tanulmánykötetekben történő publikálással, illetve az egyéni vállalásokkal, egyéniesített kurzusokkal és kutatásokkal is szép számban büszkélkedhetnek. Tapasztalataink szerint a végzettek elhelyezkedési gondokkal érdemben nem küzdenek. 

A Szakkollégium tudományos életben betöltött helyét reprezentálja az általa létrehozott kiadványok széles köre. A szakkollégistákról illetve a Szakkollégium tevékenységéről a kétévente megjelenő évkönyveinkben olvashatnak az érdeklődők. Hallgatói kezdeményezésből született meg a Szakkollégium tudományos folyóirata, a Diskurzus, melyben jelenlegi és egykori szakkollégisták tudományos cikkeit tesszük közzé. Végzős szakkollégistáink szakdolgozatát, diplomamunkáját minden évben a Batthyány Műhelytanulmányok című sorozat keretében jelentetjük meg.

 

Szakkollégistáinkról általánosságban elmondható, hogy az egyetemi köz- illetve tudományos életben is aktívan részt vesznek. Karunk tanszéki demonstrátorainak jelentős hányada szakkollégista, emellett a Tudományos Diákköri Konferenciákon is rendre meghatározó számban vesznek részt szakkollégistáink, s mindezeken felül elmondhatjuk, hogy a Kar Nemzeti Felsőoktatási és egyéb kiválósági ösztöndíjasainak zöme is a szakkollégisták köréből kerül ki, akik emellett számos egyéb (egyéni) elismerésről, többlettevékenységről és eredményről számolhatnak be. Szakkollégistáink kiemelt sikereket értek el országos pályázatokon, valamint különféle perbeszéd- és jogesetmegoldó versenyeken.

A szakkollégiumi tudományos élet emellett egyéb kulcsfontosságú eseményekkel, többek között konferenciákkal, vitadélutánokkal is tarkított. E rendezvények keretei között egy-egy téma vonatkozásában felkért szakértők tartanak előadásokat és teszik lehetővé a szakmai vitát a kérdések kimerítése érdekében. Emellett a sazkkollégium arra is lehetőséget biztosít, hogy tagjai fejlesszék saját előadói készségeiket is. A szakkollégium rendszeres, minden félévben megrendezésre kerülő eseménye a Hallgatói Konferencia, mely elsődlegesen a hallgatók különféle versenyekre történő felkészítését, valamint a tagok retorikai készségeinek fejlesztését célozza. 

A felsoroltakon túl külön említést érdemel Mentor programunk, mely a tehetséggondozás olyan módjaként jelenik meg elképzeléseinkben, mely már az újdonsült hallgatók első egyetemi napjától képes segítséget nyújtani és a különleges tehetségeket, vállalkozó szellemű hallgatókat felkarolni. 

Az említetteken felül a szakkollégium a középiskolás diákok tehetsséggondozására is kiemelt figyelmet fordít. Ennek érdekében minden évben meghirdetjük a Történelem Érettségi Felkészítő Kurzust, valamint a Mondd el a véleményed! esszépályázatot. Míg előbbi az érettségi előtt álló diákok felkészítését célozza, addig utóbbi lehetőséget ad arra, hogy a középiskolások különféle aktuális témákban fejthessék ki véleményüket.

Mindezek alapján úgy véljük joggal mondhatjuk, Szakkollégiumunk elsődleges célja a tehetséggondozás, melynek a lehető legteljesebb mértékben igyekszik megfelelni, de ezen felül, a szakkollégisták kvalitásai, elhivatottsága, illetve a Kar és a Jogász társadalom támogatása révén Szakkollégiumunk a szakmai-tudományos élet egyik fontos és igen csak eredményes egyetemi és térségi színfoltja is.